TR EN RU

İmtiyazlı Paylar Hakkında Detaylı Bilgi

Şirketimizin 105.000.000,00.-TL olan çıkarılmış sermayesini, 20.021.745,686 TL’lik kısmı (A) Grubu İmtiyazlı paylardan ve 84.978.254,314.-TL’lik kısmı (B) Grubu paylar oluşturmaktadır.

(A) Grubu İmtiyazlı Paylara ait İmtiyazlar aşağıdaki gibidir;

- Kar Payı İmtiyazı;  Birinci kâr payına halel gelmemek kaydıyla net kâr’ın %10’u (A) Grubu hisse senedi sahiplerine payları oranında dağıtılır.

- Oy Kullanma İmtiyazı;  Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hisse sahiplerinin veya vekillerinin, (A) Grubu herbir hisse senedi için 10 (On) oy hakkı, B Grubu  herbir hisse senedi için 1 (Bir) oy hakkı vardır.

- Yönetim Kurulu’na Aday Gösterme İmtiyazı;  Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümleri  uyarınca seçilecek en az 5 (beş), en çok 9 (dokuz) üyeden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının, (A) Grubu hamiline yazılı hisse sahibi hissedarların belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur.  Türk Ticaret Kanunu uyarınca açılacak Yönetim Kurulu üyeliğine seçilecek üyenin ilk Genel Kurul’da (A) Grubu hamiline yazılı hisse sahiplerince tasvip edilmesi şarttır.